Ruizanglada - Taurino 28x39cm. 1996.

 

Ruizanglada - Taurino 28x39
Ruizanglada - Taurino 28x39cm. 1996